Avantatges per als socis

El gremi no persegueix finalitats especulatives, lucratives ni polítiques, sinó només l’interès social i d’utilitat comuna i pública. Els ingressos de tota classe del que pot disposar, es destinaran al compliment de les finalitats exposades, a la conservació i manteniment dels béns que posseeixin i l’establiment i prestació de serveis comuns. Els eventuals sobrants de la seva gestió econòmica, es destinaran a consolidar el seu patrimoni social i a contribuir amb els seus fruits, a l’increment de les disponibilitats pecuniàries previstes per al millor compliment de les finalitats del gremi.

Aquests son els punts significatius els quals el Gremi portarà a terme pels socis:

1. Representar tots els seus afiliats, intervenint en les relacions laborals, contribuint a la defensa i promoció dels seus interessos empresarials, professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius, que li són propis, davant tota classe d’organismes i entitats públiques i privades, estatals, autonòmiques, locals, estrangeres i internacionals, i , en general, davant terceres persones de qualsevol classe.

2. La promoció, orientació i desenvolupament de tota classe d’iniciatives, accions i activitats que pugui redundar en benefici dels seus membres.

3. La coordinació i el suport, canalitzant-los i unint-los, amb tots els esforços, amb iniciatives i actuacions dels seus associats.

4. L’informació, l’assistència i l’assessorament corresponent als seus associats en tots els assumptes que puguin tenir relació amb la seva condició d’organització empresarial i professional.

5. La promoció o l’estímul de la unitat i la cohesió dels seus associats en el desenvolupament d’uns criteris i anhels comuns, en ordre a la iniciativa i la responsabilitat compartida respecte als propòsits que presideixen la voluntat associativa.

6. L’acutació davant l’Administració Pública i d’altres Ens en tota classe de situacions i fets que puguin afectar d’alguna manera al sector empresarial i professional dels seus membres.

7. La plena participació, juntament amb els poders públics i amb altres institucions i entitats públiques i privades interessades, en l’elaboració de la normativa legal que suposi qualsevol classe d’incidència directa o indirecta, sobre el món empresarial, amb total respecte a les competències i iniciatives pròpies dels seus membres.

8. L’establiment de contactes, col·laboracions o vincles que s’estimin convenients amb altres organitzacions associatives, empresarials i professionals, d’interessos comuns, anàlegs o similars, espanyoles, estrangeres o internacionals en ordre a la millor consecució dels objectius del gremi i de la promoció i defensa dels legítims interessos col·lectius dels seus membres.

9. La promoció i salvaguarda del prestigi de la imatge de les activitats empresarials i professionals dels seus associats.

10. El foment de les bones relacions amb altres organitzacions empresarials.

11. La formació d’empresaris i treballadors a través de sistemes educatius, públics o privats, que signifiquin una millora continuada dels coneixements professionals inherents a l’augment de la competència entre empreses.

12. Qualsevol altra finalitat lícita que pugui considerar-se d’interès comú pels socis.

13. Fomentar la solidaritat dels afiliats promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.

14. Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus afiliats.

15. Mantenir el contacte necessari, tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb el fi de prestar-se mútua col·laboració i també intercanviar experiències, en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de l’associació i dels seus afiliats.

16. Exercir l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència d’altra part lligada al titular dret per una relació de servei front a la que s’exercita, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de negociació col·lectius i individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions Públiques laborals.

17. Lluitar contra l’intrusisme professional.

18. Negociar el conveni laboral col·lectiu que afecti a la província de Tarragona.

19. Foment, divulgació i sensibilització de la cultura de la natura i la jardineria.

20. Elaborar i editar anualment la tarifa oficial de preus dels treballs i serveis de jardineria.

21. Donar a les empreses un servei d’assessoria tècnica i d’altres tipus, així com anar formant un fons de documentació tècnic-comercial.

22. Creació d’una Borsa de Treball.